Prirodnjačka zbirka Muzeja Srema nastala je iz privatne kolekcije ing. Dušana Ostojića iz Kupinova, koja je davne 1947. godine poklonjena Muzeju. Precizniji podatci o brojnosti i vrsti materijala nisu navedeni ni u jednom arhiviranom muzejskom dokumentu.

Kasnijih godina prikuplja se još predmeta, mada ne sistematski i do 1993. godine niko, čak ni povremeno, nije sarađivao na popisu i obradi ovog materijala.

Zbirka zvanično počinje sa radom 1996. godine, otvaranjem radnog mesta kustosa prirodnjačke zbirke.

Formirana je u okviru arheološkog odeljenja Muzeja Srema i sadrži izuzetno značajan paleontološki, minerološko-petrografski i arheozoološki materijal.

PALEONTOLOŠKI  DEO prirodnjačke zbirke

  • zbirka kičmenjaka – kvartarnih krupnih sisara

Fosilne ostatke krupnih sisara predstavljaju delovi lobanja, izolovani zubi, kao i delovi vankranijalnog skeleta mamuta (Mammuthus primigenius (Blumenbach)), stepskih slonova (Mammuthus trogontherii Pohlig ), runastih nosoroga (Coleodonta antiquitatis (Blumenbach)), džinovskih jelena (Megaloceros giganteus (Blumenbach)), losova (Alces alces Linne) i bizona (Bison priscus Bojanus). Pomenute vrste živele su na prostoru današnjeg Srema u periodu pleistocena i izumrle pre više od 10 000 godina.  Svi ostaci koji se nalaze u zbirci potiču iz aluvijalnih sedimenata reke Save.

Izuzetnom očuvanošću ističe se lobanja džinovskog jelena koja je 1958. godine ribarskim mrežama izvučena iz korita Save i poklonjena Muzeju. 1967. godine dobija zlatnu medalju na Međunarodnoj izložbi lova i sajmu lova i ribolova u Novom Sadu, a od 1973. godine je zakonom zaštićena kao jedinstven spomenik prirode na teritoriji Srbije.

Najveći deo paleontološkog materijala ove vrste nalazio se u Muzeju Srema i pre zvaničnog formiranja prirodnjačke zbirke, dok je ostatak nabavljen kasnije, putem otkupa ili je dobijen kao poklon.

  • zbirka beskičmenjaka                           

                             – miocenska makrofauna                                                

Brojni fosilni ostaci školjki (Bivalvia), puževa (Gastropoda), ježeva (Echinoidea) i korala (Anthozoa) ukazuju na veliku raznovrsnost faune „Panonskog mora“ koje je pre oko 20 miliona godina plavilo padine današnje Fruške gore. Većina predmeta je  priklupljena tokom terenskih istraživanja 1991. godine i poklonjena Muzeju.                              

                                     – fauna beskičmenjaka sa arheoloških lokaliteta

Faunu beskičmenjaka sa arheoloških lokaliteta čine fosilizovani ostaci školjki i puževa koji su prikupljeni u Sirmijumu, kao i prilikom arheoloških rekognosciranja na širem području Srema.

MINEROLOŠKO-PETROGRAFSKI  DEO prirodnjačke zbirke

Ovaj deo prirodnjačke zbirke sadrži minerale, sedimentne, metamorfne i magmatske stene koje su sačinjavale geološku podlogu Fruške gore, kao i retke primerke koji potiču iz drugih krajeva. Svi primerci su dobijani na poklon od 2003. godine.

AREHEOZOOLOŠKI DEO prirodnjačke zbirke

Fauna sa arheoloških lokaliteta Sirmijuma obuhvata izuzetno brojan osteološki materijal prikupljan od 1994. godine. Ostaci domaćih i divljih životinjskih vrsta prvenstveno svedoče o promenama ekoloških uslova i načinu privređivanja na prostoru Srema tokom antičkog i srednjevekovnog perioda.

                                          * * *

 Prirodnjačka zbirka ima izuzetan muzeološki, edukativan i naučni značaj.

 Svi paleontološki predmeti predstavljaju prirodno istorijske podatke o oblicima života iz davne prošlosti Srema jer svedoče o fauni koja je u dalekoj prošlosti nastanjivala sremsku ravnicu.

Minerološko petrografski predmeti prikazuju raznovrsnost i složenost geološke podloge ovih prostora, dok arheozoološki deo zbirke ukazuje na različite ekološke prilike, način privređivanja i strukturu stanovnika praistorijskog, antičkog i srednjevekovnog Sirmijuma.