ZBIRKA   KERAMIKE –  šestodecenijaska istraživanja Sirmijuma  doprinose izuzetno bogatom  prilivu keramičkog materija u fondove Muzeja Srema. Ova vrsta materijala je veoma značajna sa aspekta hronološke i upotrebne determinacije određenih prostora koji su do sada istraženi a meri se stotinama hiljada fragmenata. Kroz tipologiju i uvođenje novog sistema obrade rimske keramike nastalu zaslugom mr Ane Premk sa Arheološkog instituta  Beograd 1970-tih.  postavljen je pravilnik o analizi ovog materijala koji se sada primenjuje na svim antičkim lokalitetima u Srbiji.  U zbirci su predstavljeni primerci keramike koja je svrstana u tipole korišćene u Sirmijumu u rimsko vreme od  luksuzne italske  tera sigilate do glačane germanske keramike sa kraja postojanja grada.  Zbog obimnosti materijal je smešten u nekoliko depoa  a razvrstan je po istraženim lokalitetima, otkupi i pokloni se čuvaju posebno. Tipologija, koja se sastoji od primeraka zdela, lonaca, tanjira, šolja, amfora, pitosa, krčaga, poklopaca, pehara, cediljki, kadionica, prosopomorfnih posuda, patera, se nalazi u posebnom depou gde se ujedno i vrši obrada novopristiglih keramičkih predmeta.

 

ZBIRKA KAMENA – ova zbirka se počela formirati još u 19. veku, kada su entuzijasti grada Mitrovice uz podršku čuvenog putopisca Feliksa Kanica pokušali osnovati muzej. Mada ta ideja nije izrodila u tom momentu trajnijim smeštajnim prostorom ona je omogućila da se nekoliko izuzetnih primeraka kamenih spomenika različitih tipova  sačuva. Sa materijalom prikupljenim nakon osnivanja Muzeja Srema, bilo iskopavanjima, slučajnim nalazima širom Srema ili poklonom, stvorena je izuzetno bogata zbirka ove vrste kulturnih spomenika koja broji više od dve hiljade predmeta, među kojima je svakako najinteresantniji ekskluzivni primerak mermernog Sunčanog sata sa predstavama titana Atlasa i heroja Herkula.  Pored nadgrobnih spomenika (stela, sarkofaga, nadgrobnih ara, titulusa, ranohrišćanskih nadgrobnih ploča), votivnih spomenika (najznačajniji su žrtvenici-are sa Beneficijarne stanice izvan zapadnog bedema Sirmijuma), počasnih, poput paradnih ara i miljokaza, brojni su i primerci arhitektonskih elemenata koji su u Sirmijumu na poseban način oslikali jedan imperijalni grad sa kamenom koji dolazi iz svih krajeva rimskog Carstva.

 

ZBIRKA STAKLA – od samih početaka naseljavanja Sirmijuma Rimljani su između ostalog doneli i predmeta od stakla, razne posude koje su korišćene u svakodnevnom životu, ali i u kultne svrhe i prilikom pogrebnih obreda. Najraniji stakleni predmet u zbirci je urna koja jee pronađena u mermernoj posudi za spaljene ostatke pokojnika na zapadnoj, italičkoj nekropoli Sirmijuma. Mada je staklo izuzetno osetljivo i jako ga je teško očuvati u prvobitnom obliku veliki je broj fragmenata staklenih posuda pronađenih do sada , pa su one bile i predmet nekoliko tipoloških obrada ovog materijala. Interesantno je napomenuti da je Sirmijum u poznoj antici imao i svoje radionice za proizvodnju lokalne staklarske industrije koja je bazni materijal uvozila već pripremljen. Naime na jednom od lokaliteta Sirmijuma, na Žitnom trgu pronađeni su tragovi staklarskih peći koje su direktno potvrdile lokalnu staklarsku proizvodnju.

 

ZBIRKA METALA – raznorodna zbirka predmeta od različitih metala, najviše ima gvozdenih i bronzanih, dok su ostali materijali, kao zlato, srebro i olovo slabije zastupljeni. Pored predmeta koji su koristili u vojne svrhe, poput naoružanja i opreme, vojnih diploma  u zbirci su brojni i predmeti iz svakodnevnog života, poput nakita, ukrasa na odeći, raznih bronzanih i bakarnih posuda, a tu su i religijski predmeti, poput olovnih ikonica tzv. Podunavskog konjanika. Na našem prostoru najznačajnije su kolekcije poljoprivrednih alatki, plugova, sekira, kosa, ali i zanatlijskih alatki, zatim udica i mernih insturmenata.

 

ZBIRKA SVETILJKI- oko 1000 celih i fragmentovanih svetiljki predstavljaju veliko bogatstvo antičke zbirke Muzeja Srema. Svetiljke ili žišci su služile za osvetljavanje hramova i privatnih prostora a posebni tipovi se koriste u Sirmijumu od momenta dolaska Rimljana. U početku su one jednostavno donošene kao trgovački proizvod iz same Italije i neke predstavljaju izuzetne primerke ove manufakture, ali je kasnije to preraslo u lokalnu proizvodnju pa su brojni i nalazi kalupa iz kojih su svetiljke izrađivane. U kasnoj antici je postojala jedna dobro organizovana proizvodnja svetiljki koje su ukrašavane posebnom olovnog gleđi i rađene su novom tehnikom, na vitlu. Više od polovine pronađenih svetiljki pripada ovoj produkciji.